Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση και την Οικονομία με τέσσερις κατευθύνσεις μεταξύ των οποίων και η κατεύθυνση «Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης έγκρισης του ΥΠΕΠΘ (ΥΑ 29090/Β7/19-4-2006) όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 573.τ.Β.08.05.2006).

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να προετοιμάσει τους αποφοίτους σχολών με συναφές αντικείμενο για σταδιοδρομία, μεταξύ άλλων, στην Οικονομική Διεύθυνση Επιχειρήσεων, Εργοστασίων, Νοσοκομείων και Οργανισμών.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 3 διδακτικά εξάμηνα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην εξειδίκευση αυτή, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα, που επιλέγονται  στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο από μια ομάδα μαθημάτων, όπως ορίζονται παρακάτω, ενώ στο τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μετά από επιτυχή συμπλήρωση τριών (3) εξαμήνων διδασκαλίας και έρευνας. Η φοίτηση είναι δωρεάν και η προτεινόμενη βιβλιογραφία και αρθρογραφία διατίθενται δωρεάν από την Βιβλιοθήκη του Τμήματος.

.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί μετά από συνεκτίμηση των ουσιαστικών και τυπικών τους προσόντων και μέχρι της συμπληρώσεως του ανώτατου αριθμού θέσεων, πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Νομικής και Επιστημών Πληροφορικής της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς αντικειμένου και απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις.

Διευθυντής του ΠΜΣ «Διοίκηση και Οικονομία» είναι ο Καθηγητής Χ. Παπαδόπουλος  και υπεύθυνος της κατεύθυνσης «Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη» είναι ο Καθηγητής Π. Φουσέκης. Υπεύθυνη επικοινωνίας είναι η κ. Δ. Μήτρεντσε (τηλ. 2310 99 1370).

Προκήρυξη Θέσεων

.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών προχωρεί κάθε χρόνο στην προκήρυξη 15 θέσεων για την κατεύθυνση «Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη». Η προκήρυξη δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και στη παρούσα ιστοσελίδα ενώ τα απαιτούμενα σχετικά έντυπα διατίθενται από την Γραμματεία του Τμήματος και από τη σελίδα «Έντυπα» του παρόντος ιστοχώρου.

Δείτε την τελευταία Προκήρυξη Θέσεων.

Συχνές Ερωτήσεις (και Απαντήσεις)

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις φοιτητών προς τη γραμματεία.