Γρήγορη Ενημέρωση σε Βασικά Φοιτητικά Ζητήματα

Διαδικασία Εγγραφής:

.

Οι επιτυχόντες φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στο ΠΜΣ εντός της προθεσμίας που δίδεται από τη συντονιστική επιτροπή, συμπληρώνοντας την Αίτηση Εγγραφής (διαθέσιμη στη σελίδα με τα Έντυπα) και προσκομίζοντάς την μαζί με μια φωτογραφία και την αστυνομική τους ταυτότητα, στη γραμματεία του Τομέα.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής οι φοιτητές υποχρεούνται να αποκτήσουν ηλεκτρονική διεύθυνση ως μετ/κοι φοιτητές του ΑΠΘ προσκομίζοντας βεβαίωση της γραμματείας του Οικονομικού Τμήματος στο ΚΛΔΔ του ΑΠΘ (ισόγειο Κεντρικής Βιλιοθήκης).

Φοίτηση:

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να δηλώσουν τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο, με τη Φόρμα Δήλωσης Μαθημάτων (διαθέσιμη στη σελίδα με τα Έντυπα) την οποία καταθέτουν στη γραμματεία του Τομέα εντός του 1ου δεκαπενθημέρου του ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Πάσο-Βιβλιάριο Υγείας:

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, δικαιούνται την έκδοση φοιτητικού πάσο από τη γραμματεία του ΠΜΣ καθώς και την έκδοση βιβλιαρίου υγείας.

Πιστοποιητικό Σπουδών:

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής τους, λαμβάνουν από τη γραμματεία του ΠΜΣ πέντε (5) αντίγραφα πιστοποιητικού σπουδών. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους μπορούν να λάβουν επιπλέον πιστοποιητικά συμπληρώνοντας τη σχετική Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικού Σπουδών (διαθέσιμη στη σελίδα με τα Έντυπα).

.

Αίθουσα Η/Υ:

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, έχουν δικαίωμα χρήσης της αίθουσας Η/Υ του ΠΜΣ (4ος όροφος κτιρίου ΝΟΠΕ), σε προκαθορισμένες ώρες λειτουργίας.

Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εξετάσεις:

Οι  υποψήφιοι για το ΠΜΣ μπορούν να λάβουν βεβαίωση συμμετοχής τους στις εισαγωγικές εξετάσεις ενώ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να λαμβάνουν βεβαιώσεις για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων του εξαμήνου. Αμφότερες οι βεβαιώσεις εκδίδονται από τη γραμματεία του ΠΜΣ, προσκομίζοντας συμπληρωμένο το κατάλληλο έντυπο/βεβαίωση (διαθέσιμα στη σελίδα με τα Έντυπα).  

Πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων:

Αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων υπάρχει στην ιστοσελίδα «Πρόγραμμα«.

Βαθμολογίες:

.

Οι βαθμολογίες των μαθημάτων αναρτώνται μόνο στις πινακίδες των Τομέων. Ενημέρωση για βαθμολογίες ΔΕΝ γίνεται τηλεφωνικά. 

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

Δείτε τη σελίδα Διπλωματική Εργασία! Συμβουλευτείτε επίσης και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ.

Επιστροφή στη σελίδα Πληροφορίες