Προκήρυξη Θέσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ
ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

 

Κατεύθυνση: «Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη»

                                                             

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2016- 2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση και Οικονομία, στην κατεύθυνση: Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, στην οποία  θα εισαχθούν μέχρι δεκαπέντε (15) φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης. 

Στο Π.Μ.Σ. Διοίκηση και Οικονομία, κατεύθυνση Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων Διοίκησης και Οικονομικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί/ες πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς αντικειμένου εφόσον πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις.

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν,  και χωρίς αυτά δεν θα γίνονται δεκτοί/ες οι υποψήφιοι/ες για το Π.Μ.Σ. Διοίκηση και Οικονομία, κατεύθυνση Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη είναι:

 1. έντυπη Αίτηση (που παρέχεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή την ιστοσελίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση: http://grad-econ.web.auth.gr/
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
 3. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο.
 4. Δύο συστατικές επιστολές σε χωριστούς κλειστούς φακέλους.
 5.  Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, εναλλακτικά ένα από τα παρακάτω:
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Γλωσσομάθειας Β2
 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 • International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
 • Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
 • (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL.
 • CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης)
 • CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
 • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).
 • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
 • Test of Interactive English, B2 + Level.
 • Test of Interactive English, B2 Level.

Άλλα πιστοποιητικά, εκτός από τα παραπάνω, προκειμένου να αξιολογηθούν ως απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας, πρέπει να συνοδεύονται είτε (α) από βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή, είτε (β) από βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας προέλευσης του τίτλου στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης τίτλου γνώσης της αγγλικής γλώσσας οι κάτοχοι μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος καθώς και οι απόφοιτοι αγγλόφωνων ΑΕΙ της αλλοδαπής.

Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται από την κατοχή πιστοποιητικού επιπέδου τουλάχιστον Β2 του Κέντρου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ ή ισοδύναμο.

 6. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (όπου  απαιτούνται).

7.    Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

8.  Μια υπεύθυνη δήλωση ότι όσο αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα (σεμινάρια, πρακτική άσκηση, κ.λπ.) είναι αληθή και μπορούν να αποδειχτούν ανά πάσα στιγμή.

9.  Σύντομο σημείωμα για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές.

10. Αποδεικτικά ερευνητικών ή /και επαγγελματικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν).

11.  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

12.  Μια (1) φωτογραφία.

 

Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που μνημονεύονται στις παρ. (1α) και (1β) του άρθρου 4 του Ν.3685/2008. Τα κριτήρια αυτά ομαδοποιούνται σε τέσσερις παραμέτρους, η κάθε παράμετρος αποτιμάται σε κλίμακα 0 – 10 και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας. Ειδικότερα συνεκτιμώνται:

 1. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, η συνάφεια του πτυχίου προς την μεταπτυχιακή κατεύθυνση  που επιθυμεί να ακολουθήσει ο υποψήφιος και η κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του με συντελεστή βαρύτητας 50% .
 2. Η επίδοση στις γραπτές εξετάσεις με συντελεστή βαρύτητας 30%. (Η επιτυχία στη γραπτή εξέταση, δηλαδή η επίτευξη βαθμού τουλάχιστον 5, αποτελεί προϋπόθεση εισαγωγής στην Κατεύθυνση του Μεταπτυχιακού.)
 3. Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 10%.
 4. Πρόσθετα ακαδημαϊκά και άλλα προσόντα (πρόσθετα πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι, άλλες γλώσσες εκτός της αγγλικής, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, επαγγελματική εμπειρία) με συντελεστή βαρύτητας 10%.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα

 1. Απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη, από τις 10:00 π.μ. έως και τις 14:00 μ.μ.
 2. Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και Τρίτη 31 Μαΐου 2016) υπόψη κυρίας Ω. Ντινιτσούδη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τη Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 και λήγει την Τρίτη  31 Μαΐου 2016.

Γραπτή εξέταση

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ύλη της Μικροοικονομικής, της Μακροοικονομικής και Ποσοτικών Μεθόδων (Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομετρία), η οποία καλύπτεται σε προπτυχιακό επίπεδο στα περισσότερα Οικονομικά Τμήματα της χώρας. Η εξέταση περιλαμβάνει θέματα θεωρίας, προβλήματα και ασκήσεις, και ερωτήματα πολλαπλών επιλογών.  

Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 8  Ιουνίου 2016.

Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων ανακοινώνονται στην παρακάτω ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 

Πληροφορίες στο http://grad-econ.web.auth.gr/

Συνεντεύξεις  

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων με την υψηλότερη κατάταξη θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016.

Το πρόγραμμα διεξαγωγής των συνεντεύξεων των επιτυχόντων των γραπτών εξετάσεων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

 

Προσοχή

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να τα φέρουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2016 (με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση).

Θεσσαλονίκη 14/4/2016