2.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μετά από επιτυχή συμπλήρωση τριών εξαμήνων διδασκαλίας και έρευνας.