4.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί μετά από συνεκτίμηση των ουσιαστικών και τυπικών τους προσόντων και μέχρι της συμπληρώσεως του ανώτατου αριθμού θέσεων, πτυχιούχοι διαφόρων ΑΕΙ και ΤΕΙ.